Brolægning - Aut. kloakmester - Anlæg

Galleri & referencer

Dybbøls Bro


Arbejdet er udført for CG Jensen. Vi har sat granitkantsten i busbåsene og rundt om terminal i 45 grader samt lagt 60x30, 30x30 og 60x60 i hele terminalen deraf er hele flisebelægningen indrammet i bort af 2 rækker chaussésten. Derudover er der lagt 1 km fortov med nordiske og grå chaussésten på Carsten Nieburh's Gade. 

Rigshospitalet


Arbejdet er udført for MT Højgaard. Vi skal lave udvendig kloak, samt indvendigt kloak til deres nye trykkammer.

Vejdirektoratet - Byporte Øst 2023


Arbejdet er udført for Vejdirektoratet. Der skal etableres Byporte på flere forskellige lokationer på Sjælland. Vi laver kantsten og hævede flader ved indkørsler til byerne.

Frederiksborg Slot


Arbejdet er udført for Slots - og Kulturstyrelsen. Vi rammer spuns ved et af deres bygværkerne der tager vandet fra søen som skal renoveres.

Vejdirektoratet - Ny cykelsti mellem Vetterslev - Buske


Arbejdet er udført for Vejdirektoratet. Vi skal vi flytte omkring 40.000 tons jord, hvor vi genindbygger omkring 15.000 tons af den afgravede jord - den interne jordflytning håndteres med vores egne maskiner samt lastbiler.

Vi indbygger ca. 10.000 tons indbygnings jord og derefter ca. 20.000 tons nye bund materialer.

Vi graver små 4 km grøfte trug, som skal kunne håndtere de store regnvandsmængder, samtidig sætter vi Ø1250 betonbrønde ned og laver nye kloakledninger på udvalgte strækninger i Ø315 plast. På modsatte side af den dobbeltrettede cykelsti, graver vi et nyt regnvandsbassin, som forsinker regnvandet inden det bliver udledt i kloaknettet.

Køge Kommune - Renovering af Køge Bro


Arbejdet er udført for Køge Kommune. Vi laver al ny granit i kantsten, brosten og chaussésten samt støbning af betonplade i drænbeton.

Køgevej, Karise


Arbejdet udføres for Faxe Kommune. Der etableres nyt fortov og der laves støttemur.

Rasteplads Tappernøje


Arbejdet udføres for Vejdirektoratet. Der etableres nye ladestandere og rastepladserne udvides både på Øst Og Vest.

Derudover har vi lavet regnvandsbassin, hvor vi har flyttet ca. 33.000 tons jord.

Green Hills - Anlægsentreprise


Arbejdet udføres for Balder Danmark. Sjælsø Management er ansvarlig rådgiver for projektering og byggeledelse på vegne af Balder Danmark. Vi udfører anlægsentreprisen på Green Hills, hvor vi lægger 30x60 fliser og 30x30 fliser på stier og terrasse, og sætter Albertslund kantsten som rammer græsarmeringsparkeringspladserne ind. Vi planter området med træer, buske og græs, hvor vi også laver overfladeafvanding via små vandløb og vandrender til en sø. På området opsættes ydermere legepladser, broer og udendørsfitness.

I kan også følge med på: www.balder.dk/green-hills

Lyngby Taarbæk Kommune - Byggemodning


Arbejdet er udført for Lyngby Taarbæk Kommune - Byggemodning af plads.

Lyngby Taarbæk Kommune - Vejrenovering - Ravnholmvej


Arbejdet er udført for Lyngby Taarbæk Kommune - Rammeaftale på Vejrenovering.

Lyngby Taarbæk Kommune - Vejrenovering - Højløkken


Arbejdet er udført for Lyngby Taarbæk Kommune - Rammeaftale på Vejrenovering.

Lyngby Taarbæk Kommune - Vejrenovering


Arbejder er udført for Lyngby Taarbæk Kommune - Rammeaftale på vejrenovering.

Skt. Kjelds Plads


Arbejdet er udført for MT Højgaard. Der skal laves nyt omklædningsrum -  Arbejdet består i sætning af nye kloakbrønde Ø425 og Ø800 pumpebrønd. Samt foretaget fuld TV inspektion af hele strækket.

Ringsted Rensningsanlæg


Arbejdet er udført for Ringsted Forsyning. Der er gravet varmevekselrør og elkabler ned. Vi har monteret kabelbrønde, til dem der der trukket føringsrør og lavet opføring til kabelbrøndene.
 

Sluseholmen


Arbejdet udføres for CG Jensen. Arbejdet består af vej i sildebensmønster, der skal lægges små klostersten i fortov, samt sættes chaussésten i vandrender og brosten i overkørsler.

Signalregulering - Bråbyvej Haslev


Projektet er udført for Faxe Kommune. Vi har gravet ud til nye cykelstier i begge sider. Der er bygget bund, sat kantsten og lagt asfalt på de nye cykelstier. Til sidst er der sat signalregulering op.

Fortovsrenovering Hvidovre Kommune 2021


Arbejdet er udført for Hvidovre Kommune -  fortovsrenovering på Idrætsvej. Vi har gravet de gamle kantsten og det gamle fortov op, samt den gamle bund. Der er etableret ny bund, sat helt nye kantsten samt lagt nye fortovsfliser 80x62,5x7cm, ved indkørsler/overkørsler er der lagt 82x62,5x10cm. Der er lagt 2 rækker fliser, og sat chaussesten i forkant samt midterbort. Vi slutter af med kantfyldning ude på vejen, op mod kantstenen.

Byggefelt 15 - Carlsberg Byen


Arbejdet er udført i samarbejde med OK Nygaard A/S. Arbejdet består af betonklinker som stiareal og græsareal, afsluttet med pigsten i kanterne. Samt små terasser i 30x30 fliser.

 

Pilegårdens Haveby


Arbejdet er udført i samarbejde med M.J Ericsson. Der er gravet nye regnvandskloaker/stikledninger samt sætning af skelbrønde. Vi har gravet ny vandledning/stikledninger samt sætning af nye målerbrønde til hver bolig. Vi har stået for jordhåndtering af det opgravede materiale, i de forskellige jordklasser, samt indbygning af nye materialer. Da dele af projektet er udført om vinteren, har der været udfordringer med vand i de opgravede render, hvorfor vi løbende vi har måttet lave pumpesump.

Vi har udført al fortovsbelægning med nye kantsten og fortovsfliser, samt reetableret i alle private indkørsler. Slutteligt har vi udført al beplantning med ny hæk, udlægning af ny muld og græssåning.

Kongovej - anlægsentreprise


Projektet er udført for Stender A/S.Arbejdet består i udgravninger, klaokarbejder, nedlægning af belysningskabler, vand og data. Etablering af ny stabilbund, samt belægning og beplantning.

Fortovsrenovering, Nygade Faxe


Arbejdet er udført for Faxe Kommune -  Fortovsrenovering Nygade. Vi har gravet de gamle kantsten og det gamle fortov op, og sat helt nye kantsten samt lagt asfalt. Der sættes en ramme af brosten ind til de store indkørsler. Vi slutter af med kantfyldning ude på vejen, op mod kantstenen.

Lagergade, Carlsberg Byen


Arbejdet er udført for OK Nygaard A/S. Projektet udføres i møsterbelægning i fortovsfliser, hele og halve fliser, herunder udført en handicap-rampe også i fortovsfliser. Der er sat trapper i beton elementer i beton.

Kampestensmur


Etablering af kampestensmur, lavet som støttemur.

Special opgave - indgangsparti med granit trappe


Opgaven er udført i specialfremstillede granit elementer der blev kranet på plads. Resten af indgangspartiet er udført i chaussésten, med tilpasning til fortovsfliserne.

Fortovsrenovering Moltkesvej, Haslev


Arbejdet er udført for Faxe Kommune - fortovsrenovering på Moltkesvej i Haslev.  Vi har gravet de gamle kantsten og det gamle fortov op, og sat helt nye kantsten samt lagt nye fortovsfliser 80x62,5x7cm, ved indkørsler/overkørsler er der lagt 82x62,5x10cm. Der er lagt en 2 rækker fliser og sat chausséstensbort mellem fortovsfliserne og mellem kantsten og fortovsfliser. Vi slutter af med kantfyldning ude på vejen, op mod kantstenen.

Teglholms Brygge


Arbejdet er udført for OK Nygaard A/S. Der er primært udført stier i 30x60 fliser.

Køge Jorddepot


Arbejdet er udført for Aarsleff A/S. Der er sat ca. omkring 5 km kantsten fordelt over hele Køge Jorddepot, det er en kinesisk granit. Arbejdet er udført i etaper løbende siden 2017 - og vi er ikke helt færdige endnu..

Hvidovre Kommune - Fortovsrenovering 2020


Arbejdet er udført for Hvidovre Kommune -  fortovsrenovering på Strandholms Alle. Vi har gravet de gamle kantsten og det gamle fortov op, og sat helt nye kantsten samt lagt nye fortovsfliser 80x62,5x7cm, ved indkørsler/overkørsler er der lagt 82x62,5x10cm og sat chaussésten i forkant. Der er lagt en enkelt række fliser og herefter lagt asfalt ud til kantsten. Vi slutter af med kantfyldning ude på vejen, op mod kantstenen.

Rahbecks Allé, Frederiksberg: Fortovsrenovering


Arbejdet er udført for Hans Frisesdahl A/S. Der er lavet fortovsrenovering hvor vi har sat faskantsten, og lavet fortove i 80x62,5cm NOxOFF fliser. NOxOFF fliser produceres som 2-Lagsbeton og tilføres titandioxid i produktionsprocessen. Når solens stråler rammer den behandlede flise aktiveres det virksomme stof i NOxOFF overfladen. Behandlingen indfanger, indkapsler og nedbryder kvælstofoxiden i luften ved hjælp af sollys. De nedbrudte partikler skylles herefter væk fra fliserne med regnvandet.

Der er sat brosten i beton i lige skifter som markerer P-pladser. I begge ender af Rahbecks Allé er der åbne pladser. I den ene ende er der sat chaussésten i grus i lige skifter. I den anden ende er der lavet mønsterbrolægning, der består af chaussésten sat i grus i en cirkel, hvor der snor sig en cykelsti igennem, samt sat en rund siddeplint af beton.

Residence CPH - anlægsentreprise


Arbejdet er udført for NRE A/S. Anlægsentreprisen på The Residence Copenhagen har været etablering af belægningsarealer bestående af soldaterfliser 90x90, 90x60 og 90x45 cm, rammet ind af 8 mm jernkanter samt et skiftet brosten. Langs alle facader er der monteret sokkelaffugtere, samt enkadræn under hele gårdhaven, for at kunne håndtere de store vandmængder.

På syd er der lavet en trappe og en rampe op til den store gårdhave, som er bygget op på et drænlag af skærver.

Alle stier og terrasser er udført i bæredygtige teglklinker af farven gråhvid/vandstrøjen, som giver en flot støvet look.

Alle bede er bygget op med 50cm høje jernkanter, derefter opfyldt med taghavemuld og tilplantet med forårets og sommerens flotte blomster.

En stor trappe med L-elementer er sat i øst, udfyldt med stålkanter og klinker af samme type som der er brugt andre steder, så der er en rød tråd i anlægget.

Der er opsat specielle cykel stativer, powder coated til at passe naturligt ind i området, med deres brune farve. Området som er beplantet med de flotteste enggræsser og blomster, samt forskellige træer, der alle har måttet være på ”køl” så de kunne holde sig, inden tiden var til at sætte dem i jorden.

Der er etableret ledelinjer og vandrender i chaussesten, samt store overkørsler i bordursten og brosten, alt sammen i mørk portugisisk granit. Ydermere er der lavet en vandrende i gårdhaven i corténstål, som følger stierne rundt i gårdhaven for at give oplevelsen af rendende vand i åben rende. Denne leder vandet ned til en ønskebrønd som er placeret på syd.

På vest og øst har vi nedgravet 2x6 stk affaldsystemer i jorden. Som er gravet 4 meter i jorden og sat ovenpå et drænlag af nøddesten, og opfyldt med knust beton, hvorefter det hele er sluttet af med mørke portugisiske chaussésten i lige skifter.

Granit opgave


Opsætning af 17 trins granit trappe i beton, sat med gl. slidte chausséssten i lige skifter og granitkantsten. Stier og indkørsel er sat i bue forbandt med gl slidte chaussésten. De lige skifter chaussésten er sat i grus og fuget med en Lithomix L20 fuge, så vandet der rammer facaden ikke slår fugen op.

Hvidovre Kommune 2014


Arbejdet er udført for Hvidovre Kommune - Fortovsrenovering I C Lembrechts Allé. Vi har gravet de gamle kantsten og det gamle fortov op, og sat helt nye kantsten samt lagt nye fortovsfliser 80x62,5x7cm, ved indkørsler/overkørsler er der lagt 82x62,5x10cm og sat chaussésten i forkant. Der er lagt en enkelt række fliser og herefter lagt asfalt ud til kantsten. Vi slutter af med kantfyldning ude på vejen, op mod kantstenen.

Hvidovre Kommune 2019


Arbejdet er udført for Hvidovre Kommune -  Fortovsrenovering Kærmark og Aktæons Allé. Vi har gravet de gamle kantsten og det gamle fortov op, og sat helt nye kantsten samt lagt nye fortovsfliser 80x62,5x7cm, ved indkørsler/overkørsler er der lagt 82x62,5x10cm og sat chaussésten i forkant. Der er lagt en enkelt række fliser og herefter lagt asfalt ud til kantsten. Vi slutter af med kantfyldning ude på vejen, op mod kantstenen.

Hvidovre Kommune 2018


Arbejdet er udført for Hvidovre Kommune - Fortovsrenovering Sydkærsvej og Risbjerggårds Allé. Vi har gravet de gamle kantsten og det gamle fortov op, og sat helt nye kantsten samt lagt nye fortovsfliser 80x62,5x7cm, ved indkørsler/overkørsler er der lagt 82x62,5x10cm og sat chaussésten i forkant. Der er lagt 2 rækker fliser med chausséstensbort mellem fliserne og 2 rækker chaussésten ud til kantsten. Vi slutter af med kantfyldning ude på vejen, op mod kantstenen.

De Gamles By - Klarahus


Arbejdet er udført for OK Nygaard A/S. Der er lavet stisystemer i “den spiselige have”, udført i rød/brune klinker i 1/3 forbandt. Der er sat gl. slidte store chaussésten i lige skifter i grus, og lagt soldaterfliser som gangsti. Der er lagt græsarmering på kørearealer og parkeringspladser.

Bertha von Süttners vej - Vej og kloakprojekt


Arbejdet er udført for NRE A/S. Der er udskiftet en Ø250 betonledning til en Ø400 beton ledning - hvor vi har været 4 til 5 meter i jorden. Vi har udgravet og bortskaffet forurenet jord jf. samarbejde med MOE A/S, samt indbygget nye materialer i udgravning.

Vi har udført nye regnsvandsledninger i pp Ø250 og Ø160 ledninger, samt sat Ø425 afvandingsbrønde på hele den nye vejstrækning.

Vi har etableret ny vejkasse, hvor vi herefter har sat nye kantsten, lavet nye fortove og nye cykelstier. Det er udført i fortovsfliser 80x62,5 og chaussésten i Nordisk Mix, og overkørsler er sat i gl. slidte brosten med bordurstens bånd. Sluttelig har veje og cykelstier fået helt ny asfalt.

Virum Bymidte - anlægsentreprise


Arbejdet er udført for HME A/S. Arbejdet har bestået af udgravning og bortskaffelse af jord, i forbindelse med udvidelse af vejkassen, da der er etableret cykelsti og nyt højresving. Eksisterende brostenskant er udskiftet med kantsten langs cykelsti og fortov, og der er lagt helt nyt fortov med 80x62,5 fliser og sat chausséstensbort mellem fliser og ud til kantsten. Der er udført brostensoverkørsler ind til ny bebyggelse, gl. slidte brosten NL'ere, sat i beton.

I hele parkeringshuset er der lagt 9 cm Coloc sten, og langs butiksfacaderne er der lagt 30x30 fliser.

Virum Bymidte - Taghave


Arbejdet er udført for HME A/S. Der er på tagpappet lagt en membran inden der er  udlagt granitskærver og udrullet fiberdug, hvorefter der er etableret 50x50 flisebelægning lagt i grus. Der er lagt taghavemuld op og etabeleret rullegræs, og i jernkummerne har vi plantet 5 forskellige græsarter og lauerbær kirsebær. Foran indgangene er der sat chaussésten i lige skifter.

Da det ikke var muligt at krane materialerne op, er de alle omlæsset og transporteret op på taget med knækstyret minilæsser og motorbør.

Rundkørsel Rønnede


Arbejdet er udført for Arkil A/S. Der er sat hvide rabatkantsten på det meste af anlægget, men i rondellen er der sat radius granitkantsten der er fyldt ud med brosten. I de små øer er der sat chaussésten i lige skifter i grus og ydermere er der lavet 2 store overkørsler i brosten og i overkørebare arealer.

Frydenlund Slot


Projektet er udført i gl. slidte brosten NL'ere sat i grus. Til en start skulle stykkerne til højre og venstre for trappen blot omsættes pga tidens tand, men undervejs i projektet valgte Frydenlund Slot, at omsætte stien foran trappen, så området fremstår som nyanlagt.

Prins Jørgens Gård


Projektet er udført for Slots -og Kulturstyrelsen. Dele af Prins Jørgens Gård har fået en opretning af granitfliserne. Aftræksgruset er stabiliseret med cement, og alle knækkede er fliser er udskiftet.

Nykøbing Falster Torv


Hele projektet er udført i specielfremstillede jetbrændte svenske chaussésten ca. 5000 kvm eller 470.000 stk chaussésten. Den store åbne plads er sat i lige skifter i grus, vandrender og belægning omkring Bjørnebrønden er sat i beton. Hele belægningen er fuget med ovntørret kvartsand og forseglet med ResiBlok22.

Langs Torvet på Vestensborg Allé er chausséstenene sat i beton, med vejprofil med 8 cm pilehøjde.

VUC Rødovre - Taghave


Der er på projektet sat opsat drypbakker i alle træbedene, og rullet fiberdug ud over. Der er kranet taghavejord i alle bedene, og efterfølgende er bedene plantet til med forskelllige græsarter.

Altinget


Arbejdet er udført for Jeudan A/S. Special opgave med al belægning udført i egetræsklodser sat i grus, ydermere er kloaken delvist renoveret og alle dæksler er udskiftet til Jesmig dæksler.

Præstemosen, Fredensborg


Arbejdet består i etablering af nyt minirensningsanlæg. Anlægget er i beton, da det er skal stå under indkørsel, for at kunne holde til trafikken.

Hovedsæde hoffmann glostrup - granitfliser


Arbejdet er udført for Hoffmann A/S. Hovedsædet er udført i 30x60 granitfliser med kuvertfald mod acorende i midten. Lagt med 1/3 forband og sat chausser i sort basalt som bort langs bygninger.

AP Huset


Arbejdet er udført for Aarsleff A/S. Vi har etableret helt nyt fortov hele vejen rundt om AP Huset, der er lagt fortovsfliser 82,5x60 i 2 skifter med chausséstensbort i mellem flliserne, og 3 skifter chaussésten ud til kantsten ved vej og ind til kantsten i bagkant. Der er sat helt nye kantsten både ved fortov men også ved den store trappe, der er fyldt ud med chaussésten i lige skifter. Ydermere er der sat chaussésten i lige skifter inde langs med huset, og op til de store acurender i støbejern.

Karen blixens plads - slotsgrus før/efter


Arbejdet er udført for M.J Ericsson. Opgaven var levering og udlægning af små 500 tons slotsgrus på 2000 kvm stisystem på Karen Blixens Plads.

Special opgave - blomst i granit


Gamle slidte chaussésten, indrammet med sort indisk chaussésten - sat i buer så det får form af en blomst.

Hotel Marina, Vedbæk


Arbejdet er udført for Hotel Marina. Renovering af forplads og indgangsparti, med nye plantebede sat i støbte fundablokke der er pudset op, herefter er bedene plantet til med græs og buskbom. Indgangspartier er lavet med trappe og rampe i Indisk sort granitflise 30x60cm.

Belle 14-16 - Gårdmiljø


Arbejdet er udført for BKH gruppen. Alt arbejdet er udført i 10x20cm betonklinker, der er sat trapper i betonblokke og acurender i beton.

Fortovsrenovering - Lolland Kommune


Arbejdet er udført for Lollands Kommune. Der er udført fortovsrenovering, hvor vi har gravet det gamle fortov op og og sat nye kansten, samt lagt nye fortovsfliser i 2 skifte og sat chaussésten i bort ud til kantsten.

Ny Ellebjerg i Valby - anlægsentreprise


Arbejdet er udført for NRE A/S. Alle stier og terrasser er udført 30x10cm betonklinker, veje og p-område er udført i græsarmering Hollændersten. Der er etableret nyt fortov med kantsten og fortovsfliser 80x62,5.

De store regnvandsbede og legeområder er indrammet med jernkanter, og der er opsat diverse legeredskaber. På tagterasserne er der lagt 50x50 fliser, som er sat på fødder.

Der er lavet større støttemure i Danblokke pga niveauforskelle.

Beplantningen er udført både i gården og på taghaven, med forskellige træer og buske samt rullegrus.

Svogerslev Kirke


Afbejdet består i sætning chaussésten i buer, dette på hele forpladsen, samt på alle stier.

Næstved Gågade


Arbejdet er udført for Arkil A/S - I Skomagerrækken og Kirkestræden. Gågaden er sat i mosaikker i påfuglemønster, og indrammet af 35x35 fliser samt bordursten.

Allehelgenskirke


Arbejdet består i sætning af chaussésten i buer på p-plads og stier, handicap skiltet i p-båse samt p-båse er også udført i chaussésten.

Sixtus - Holmen


Opgaven er udført for CG Jensen. Vi har sat gl. slidte brosten i lige skifter, og lavet vandrende også i gl. slidte brosten. Kampestensmuren er renoveret og bygget op igen. Brostenene omkring Rigets Flag er sat som permeable belægning, for at få græsset til at vokse i fugerne.

Referencer

 • Aarsleff Rail
 • Aarsleff A/S
 • Arkil
 • MJ. Ericsson
 • NCC Construction Danmark
 • Silvan
 • HedeDanmark
 • Ingeniørfirmaet Andersen og Grønlund
 • Hvidovre Kommune
 • Lolland Kommune
 • NRE Danmark A/S
 • J. Jensen
 • Munck Asfalt
 • Frederiksberg Forsyning
 • PJ Bygningsentreprise ApS
 • DTU Risø
 • Jeudan A/S
 • MOE A/S
 • BTM Ejendomskontoret
 • Mangor og Nagel
 • HME A/S
 • Næstved Kommune
 • PV Greve
 • Sorø Kommune
 • Faxe Kommune
 • Lyngby Taarbæk Kommune
 • Slots –og Kulturstyrelsen
 • Hans Frisesdahl A/S
 • MT Højgaard
 • Sjælsø Management
 • Solrød Kommune
 • Vejdirektoratet
 • CG Jensen

Vi er medlem af

 • Danske Kloakmestre logo
 • Dansk byggeri logo

Kontaktinfo

Privatlivspolitik

Cookiepolitik